Naar inhoud

Praktisch

Dienst stadsontwikkeling en kernversterking

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
stadsontwikkeling@geel.be

Aanpak en planning herziening GRS

Samen met de bewoners

een lang traject

Een ruimtelijk structuurplan wordt niet zomaar even aangepast. Hiervoor moet een lang en zorgvuldig traject worden doorlopen, met als onderdelen onder andere inspraak voor de Gelenaars en veelvuldig overleg met hogere overheden. Een ruimtelijk structuurplan blijft dan uiteindelijk na de goedkeuring ervan wel voor ongeveer tien jaar van kracht.

 

Het huidige structuurplan dateert van 2006. Het is niet de bedoeling om nu een totaal nieuw ruimtelijk beleid op te stellen of Geel helemaal te hertekenen. De delen van het structuurplan die nog goed zijn zullen blijven behouden, de delen die niet meer actueel zijn zullen worden aangepast en nieuwe onderdelen kunnen worden toegevoegd. Met de herziening wil het stadsbestuur belangrijke knelpunten in het huidige plan aanpakken en inspelen op recente en toekomstige ontwikkelingen. Vragen ‘Hoe gaan we om met de groei van Geel, zonder dat we de Geelse identiteit verliezen?’ en ‘Welke randvoorwaarden moeten we stellen aan ontwikkelingen, zodat ze passen in hun omgeving?’ zullen tijdens dit traject een antwoord krijgen.

 

voor en door Gelenaren

Voor de herziening koos het stadsbestuur bewust voor een zogenaamd ‘open plan proces’. Dit betekent dat inwoners en ondernemers gedurende het hele traject actief betrokken worden bij de aanpassingen van het structuurplan. Het stadsbestuur is er namelijk van overtuigd dat heel wat Gelenaren begaan zijn met hun leefomgeving en over veel kennis en ervaring beschikken. Door alle kennis en meningen samen te brengen streven we naar een hoogstaand ruimtelijk beleid en meer betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij hun omgeving.

 

Deze aanpak betekent bijvoorbeeld dat de eerste discussies over de aanpassingen van het structuurplan niet binnen de muren van het stadhuis hebben plaatsgevonden, maar met Gelenaars uit verschillende geledingen via een viertal focusgroepen. Ook zullen er in de zomer van 2016 als de hoofdlijnen voor het ruimtelijke beleid verder zijn uitgewerkt verschillende informatiemarkten voor alle Gelenaars worden georganiseerd, waar iedere Gelenaar informatie kan krijgen en zijn mening kan geven. Het stadsbestuur is ervan overtuigd dat er op deze manier een beter plan tot stand zal komen, dan wanneer we enkel de wettelijke verplichtingen van inspraak en advies zou nakomen.

 

tijdspad

Voordat de gedeeltelijke herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan klaar is, moeten diverse stappen worden gezet. Daarbij kunnen we de volgende fasen onderscheiden, die deels gelijktijdig lopen:

  • Voorbereiding (eind 2013 - eind 2014): raadplegen van de GECORO over de voorgenomen herziening, samenstellen focusgroepen en intensieve betrokkenheid van deze groepen, bepalen onderwerpen die meegenomen worden in de herziening, opstellen van een onderzoeksprogramma met de gekozen aanpak, overleg met hogere overheden
  • Bepalen van de omvang van de herziening (mei 2014 – juni 2015): samen met de focusgroepen en expertgroepen bepalen waar de gedeeltelijke herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wel en niet over moet gaan.
  • Uitwerken hoofdlijnen van het vernieuwde ruimtelijke beleid (februari 2015 - september 2016): opstellen van de krachtlijnen voor de herziening van het GRS, waarbij de inwoners van Geel, de adviesraden en de gemeenteraadsleden een belangrijke rol hebben tijdens debatavonden in de zomer van 2015 en ook tijdens het infomoment van juni 2016
  • Opstellen voorontwerp herziening GRS (november 2015 - november 2016): verwerken van de hoofdlijnen van het ruimtelijke beleid tot de teksten voor de herziening van het structuurplan, afronden van de nodige onderzoeken en verdiepingen, advies GECORO en andere adviesraden, plenaire vergadering
  • Ontwerp structuurplan en openbaar onderzoek (november 2016 – medio 2017): aanpassen voorontwerp structuurplan, voorlopige vaststelling, openbaar onderzoek met mogelijkheid voor alle Gelenaars en voor hogere overheden en buurgemeenten om adviezen en bezwaren in te dienen
  • Goedkeuringsfase (tweede helft 2017): definitieve vaststelling van de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en de goedkeuring ervan door de provincie Antwerpen