Naar inhoud

Praktisch

Dienst stadsontwikkeling en kernversterking

Werft 20
2440 Geel


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
stadsontwikkeling@geel.be

Welk parcours hebben we al afgelegd?

In gesprek met de bewoners in Ten Aard

Advisering door focusgroepen

De gedeeltelijke herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan begon in 2014 met het samenstellen van een viertal focusgroepen, bestaande uit inwoners van Geel en verschillende leden van adviesraden en van de gemeenteraad. Deze groepen hebben de stad in 2015 geadviseerd over de onderwerpen die in de herziening van het structuurplan moesten worden meegenomen. Belangrijke uitkomsten waren dat er onder andere sterk in moet worden gezet op de volgende punten:

 • Uitbreiden van het netwerk van trage wegen
 • Bescherming van waardevolle open ruimten
 • Versterken van het handelscentrum
 • Verbeteren van de verkeerscirculatie in Geel-centrum
 • Groei op maat van de stad en de dorpen, niet te snel

 

Nadenken met expertgroepen  

Na de inbreng van de focusgroepen werden in 2015 de hoofdlijnen voor het ruimtelijke beleid voor Geel in een aantal beelden en principes uitgewerkt. Hiervoor zijn verschillende expertgroepen samengeroepen, waarin bijvoorbeeld lokale handelaars en ondernemers zitting namen, maar ook verschillende inhoudelijke experten vanuit de rest van Vlaanderen. Vanuit deze expertgroepen werden adviezen geformuleerd over slimme keuzes die gemaakt zouden moeten worden.

 

Rond detailhandel en de versterking van het Geelse handelscentrum werd nog een speciaal traject doorlopen samen met een provinciale detailhandelscoach. Ook binnen dit traject zaten niet alleen de betrokken stadsdiensten aan tafel, maar ook vertegenwoordigers vanuit de handelaars en inhoudelijke experten.

 

 

Ontwerpend onderzoek

Omdat er op diverse plaatsen in Geel knelpunten waren waarvoor een ruimtelijke oplossing niet kon wachten op de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, werd er gelijktijdig met het werken aan de visie voor Geel 2030 ook een aantal ontwerpende onderzoeken uitgevoerd. Bij dit ontwerpend onderzoek is de dialoog tussen ontwerpers en de bewoners heel belangrijk, vandaar ook dat er steeds op belangrijke momenten tijdens deze trajecten bewonersavonden werden georganiseerd. Concreet werd ontwerpend onderzoek uitgevoerd voor de volgende locaties:

 1. Ten Aard had de primeur, met het uitwerken van een projectvisie voor een “Hart voor Ten Aard”, via welke het centraal gelegen gebied tussen de Vaartstraat en Turnhoutseweg in verschillende fasen zou worden omgevormd tot een nieuwe gemengde woonomgeving midden in het dorpshart. De realisatie van een nieuw dorpsplein was er een belangrijke wens van de bewoners.
 2. In Sint Dimpna werd samen met de bewoners nagedacht over hoe de leefbaarheid van het stadsdeel verder zou kunnen verbeteren. Het zoeken van een oplossing voor het doorgaande verkeer dwars door het centrum, was daarbij een belangrijke voorwaarde. Verder werd onder andere nagedacht over vernieuwende woonconcepten, een veiligere Gasthuisstraat en de toekomst van het Sint Dimpnaplein.
 3. Voor Stelen was het belangrijk om samen met bewoners na te denken over de vraag hoe de woon- en leefkwaliteit in het dorp kan worden verhoogd en hoe we de overlast vanuit de grootschalige ontwikkelingen in de buurt van het dorp (industrie, kanaal, E313) kunnen beperken.
 4. Bij de bewoners van Winkelomheide was er grote ongerustheid over de verkoop van de site van de kleuterschool. Samen met de bewoners werden belangrijke keuzes gemaakt voor een tragere groei van het dorp, voor het behoud van groen in het dorp en ook werd er een ontwerp gemaakt voor een nieuwe invulling van de site van de kleuterschool.

 

Uitwerking van de hoofdlijnen voor de visie

De voor Geel 2030 werd in 2015 verder uitgewerkt door de dienst stadsontwikkeling. Belangrijke mijlpalen in dit traject waren een debatavond op 26 mei 2015 waar alle leden van de Geelse adviesraden en van de gemeenteraad waren uitgenodigd en het stadsdebat voor alle Gelenaars op 17 september 2015.

 

De hoofdlijnen voor de toekomstvisie voor Geel 2030 die besproken werden zijn de volgende:

 1. Gaan voor een kwalitatieve groei
 2. Beschermen van de waardevolle open ruimten
 3. Werken aan kernversterking
 4. Opzoeken van functiecombinaties
 5. Vernieuwende woonprojecten realiseren
 6. Versterken van publieke ruimten
 7. Inzetten op trage wegen

 

Tijdens de bijeenkomsten met de gemeenteraadsleden, de adviesraden en de inwoners van Geel, ontstond er een groot draagvlak om verder te gaan op basis van deze hoofdlijnen. Meer uitleg over deze hoofdlijnen voor het toekomstige beleid vindt u op klik hier.