Naar inhoud

Praktisch

Dienst wonen en leefomgeving

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

BEPA bvba, Olenseweg 106

Het College van Burgemeester en Schepenen maakt bekend dat een onderzoek de commodo et incommodo is ingesteld betreffende navermelde aangelegenheden. De dossiers liggen ter inzage van het publiek op het stadhuis gedurende dertig dagen van onderzoek waarvan begin- en einddatum hierna is vermeld.

 

De personen die hiertegen bezwaren willen inbrengen, kunnen gedurende de hiernavermelde periode tot bij sluiting van het onderzoek, hun schriftelijke bezwaren toezenden aan het College van Burgemeester en Schepenen. Mondelinge bezwaren worden aanvaard tussen 10 en 11 uur op de laatste dag van het onderzoek op de plaats waar de dossiers worden bewaard.

 

BEPA bvba, Bens Walter, Bens Peter, Olenseweg 106 te 2440 Geel, heeft een milieuvergunning klasse 1 aangevraagd met als voorwerp: rundveebedrijf + opslag en mechanische behandeling van hout en snoeiafval, gelegen te Olenseweg 106 te 2440 Geel, 4e afdeling, sectie D, perceel 430S, 431B, 431C, 431D, 432C, 432D, 433 voor volgende rubrieken:

  • 2.2.2.f)2° Opslag en mechanische behandeling van : andere niet-gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van: meer dan 100 ton
  • 6.4.1° Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van: 200 l tot en met 50.000 l uitgezonderd de gezamenlijke opslag van minder dan 5 ton gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige brandstoffen bij de woonfunctie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt 1600 l
  • 6.5.1° Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en): Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang 1 verdeelslang
  • 17.3.2.1.1.1°b) Gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt hoger of gelijk aan 55 °C met een gezamenlijke opslagcapaciteit van: 100 kg tot en met 20 ton voor andere inrichtingen dan vermeld in punt a
    4.2 ton

Het dossier van dit bedrijf ligt ter inzage van het publiek op het stadhuis, info technische diensten, Werft 20, 2440 Geel van 7 februari 2017 tot 8 maart 2017.