Naar inhoud

Praktisch

Dienst wonen en leefomgeving

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Janssen Pharmaceutica n.v., Janssen-Pharmaceuticalaan 3

 Het College van Burgemeester en Schepenen maakt bekend dat een onderzoek de commodo et incommodo is ingesteld betreffende navermelde aangelegenheden. De dossiers liggen ter inzage van het publiek op het stadhuis gedurende dertig dagen van onderzoek waarvan begin- en einddatum hierna is vermeld.

 

De personen die hiertegen bezwaren willen inbrengen, kunnen gedurende de hiernavermelde periode tot bij sluiting van het onderzoek, hun schriftelijke bezwaren toezenden aan het College van Burgemeester en Schepenen. Mondelinge bezwaren worden aanvaard tussen 10 en 11 uur op de laatste dag van het onderzoek op de plaats waar de dossiers worden bewaard.

Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30 te 2340 Beerse, heeft een milieuvergunning klasse 1 aangevraagd met als voorwerp: farmaceutisch bedrijf, gelegen te Janssen-Pharmaceuticalaan 3 te 2440 Geel, 5e afdeling, sectie M, perceel 1042E, 1042G, 242A2, 242D2, 242F2, 242H2, 242L2, 242Z, 249E, 253Y, 275G, 291M voor volgende rubrieken:

 • 3.6.7.
  afvalwaterzuiveringsinstallaties,met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwaterenvan de bijbehorende slibproductie: een zelfstandige geëxploiteerdebehandeling, met uitzondering van de behandelingen inzake stedelijkafvalwater, van afvalwater ten dienste van een of meer activiteiten,aangeduid met een "X" in de vierde kolom van deze lijst

 • 6.4.2°
  opslagplaatsenvoor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van:meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l
  1.036.058 l

 • 7.1.2°
  Inrichtingenof activiteiten die niet elders ingedeeld zijn voor de productie ofbehandeling van organische of anorganische chemicaliën, waarbijgebruik gemaakt wordt van:
  alkylering, aminering met ammoniak,carbonylering, condensatie, dehydrogenering, verestering,halogenering en fabricage van halogenen, hydrogenering, hydrolyse,oxidatie, polymerisatie, ontzwaveling, synthese en omzetting vanzwavelhoudende verbindingen, nitrering en synthese vanstikstofhoudende verbindingen, synthese van fosforhoudendeverbindingen, distillatie, extractie, solvatie, menging
  met eenjaarcapaciteit: van meer dan 1000 ton tot en met 10.000 ton
  7.800ton/jaar

 • 7.2.
  geïntegreerdechemische inrichtingen, dat wil zeggen inrichtingen voor defabricage op industriële schaal van stoffen door chemischeomzetting waarin verschillende eenheden naast elkaar bestaan enfunctioneel met elkaar verbonden zijn, bestemd voor de fabricagevan:
  5. farmaceutische basisproducten met een chemisch ofbiologisch procedé;
  13.128 ton

 • 7.11.4°
  Defabricage van: farmaceutische producten met inbegrip vantussenproducten

 • 12.1.2°
  elektriciteitsproductie
  niet in rubrieken 20.1.5, 20.1.6 en 43.2 bedoelde inrichtingenvoor elektriciteitsproductie, uitgezonderd de aspecten diebetrekking hebben op de kernbrandst ofcyclus, met een geïnstalleerdtotaal elektrisch schijnbaar vermogen van: meer dan 300 kW tot enmet 10.000 kW
  4.297 kW

 • 12.2.1°
  Transformatoren(gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVAtot en met 1.000 kVA
  6830 kVA

 • 12.2.2°
  Transformatoren(gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan1.000 kVA
  26.800 kVA

 • 12.3.1°
  accumulatoren(gebruik van):
  vast opgestelde batterijen waarvan het productvan de capaciteit, uitgedrukt in Ah, met de klemspanning, uitgedruktin V, meer bedraagt dan 10.000
  1.653.886 VAh

 • 12.3.2°
  accumulatoren(gebruik van):
  vaste inrichtingen voor het laden vanaccumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerdtotaal vermogen van meer dan 10 kW
  746,9 kW

 • 15.1.2°
  Aldan niet overdekte andere ruimte dan de ruimte, vermeld in rubriek15.5 en 19.8, waarin de volgende voertuigen gestald worden: meer dan25 autovoertuigen of aanhangwagens, die geen personenwagens zijn
  104 stuks

 • 16.3.1.2°
  koelinstallatiesvoor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen enairconditioningsinstallaties, met een totale geïnstalleerdedrijfkracht van:
  meer dan 200 kW
  1925,15 kW

 • 16.3.2.3°a)
  andereinrichtingen dan de inrichtingen die ingedeeld zijn onder 16.3.1 en16.9, c, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan1000 kW, als de inrichting volledig is gelegen in eenindustriegebied
  5.697 kW

 • 17.1.2.1.3°
  opslagplaatsenvoor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten, metuitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, met eengezamenlijk waterinhoudsvermogen van: meer dan 10.000 liter
  36.659l

 • 17.2.2.
  VR-plichtigeinrichting waar gevaarlijke producten in hoeveelheden die gelijkzijn aan of groter zijn dan de hoeveelheid, vermeld in bijlage 5,deel 1 en 2, kolom 3, bij dit besluit, aanwezig zijn, in voorkomendgeval gebruikmakend van de sommatieregel, vermeld in noot 4 bijbijlage 5, deel 1 en deel 2
  noot: hogedrempelinrichting

 • 17.3.1.3°
  ontploffingsgevaarlijkevloeistoffen en vaste stoffen
  opslagplaatsen voor vloeistoffen envaste stoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door hetgevarenpictogram GHS01 (), met een gezamenlijke opslagcapaciteitvan:
  meer dan 1 ton
  7,2 ton

 • 17.3.2.1.2.3°
  overigeontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 met een gezamenlijkeopslagcapaciteit van: meer dan 200 ton
  1.328,2 ton

 • 17.3.2.2.3°
  ontvlambarevloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 met een gezamenlijkeopslagcapaciteit van: meer dan 2 ton tot en met 50 ton, wanneer deinrichting volledig is gelegen in industriegebied
  3.369,36 ton

 • 17.3.2.3.3°
  overigebrandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, niet vermeld inrubriek 17.3.2.1 en 17.3.2.2, met een gezamenlijke opslagcapaciteitvan: meer dan 50 ton
  1.033,2 ton

 • 17.3.3.3°
  opslagplaatsenvoor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering,gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS03 (), met een gezamenlijkeopslagcapaciteit van: meer dan 50 ton
  663,8 ton

 • 17.3.4.3°
  opslagplaatsenvoor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering,gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 (), met een gezamenlijkeopslagcapaciteit van:
  meer dan 100 ton
  1.920,69 ton

 • 17.3.6.3°
  opslagplaatsenvoor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering,gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 () met een gezamenlijkeopslagcapaciteit van:
  meer dan 100 ton
  2.939,94 ton

 • 17.3.7.3°
  vloeistoffenen vaste stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor degezondheid
  opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen opbasis van etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 (), met een gezamenlijke opslagcapaciteit van:
  meer dan 50 ton
  3.025,27 ton

 • 17.3.8.3°
  vloeistoffenen vaste stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatischmilieu
  opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basisvan etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 (), meteen gezamenlijke opslagcapaciteit van:
  meer dan 200 ton
  2.901,92 ton

 • 17.4.
  opslagplaatsenvoor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering vande opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerktdoor gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogenvan maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslagbegrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l
  2.489 l

 • 24.2.
  geïntegreerde,kleine laboratoria, gericht op de interne controle van eigenproductieprocessen, en de bijbehorende in- en uitgaande stromen ofde eigen waterzuiveringsinstallatie, waar afvalwater, eigen aan delaboratoriumtechnieken, gegenereerd wordt

 • 24.3.
  laboratoriadie biologische, scheikundige, of organische bedrijvigheiduitoefenen met het oog op opzoekingen, proeven, analyses, toepassingof ontwikkeling van producten, kwaliteitscontrole op producten, waarafvalwater, eigen aan de laboratoriumtechnieken, gegenereerd wordt

 • 29.5.2.1°a)
  anderesmederijen dan de smederijen, vermeld in rubriek 29.5.1, eninrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en hetvervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnstalleerdetotale drijfkracht van: 5 kW tot en met 200 kW, als de inrichtingvolledig is gelegen in een industriegebied

 • 29.5.5.1°a)
  oppervlaktebehandeling,met inbegrip van ontvetting van metalen door middel van eenelektrolytisch of chemisch procedé, als de gezamenlijke inhoud vande gebruikte behandelingsbaden en spoelbaden of van deopvangrecipiënten voor de opvang van de gebruikte chemicaliën, alsniet gebruikgemaakt wordt van behandelingsbaden en spoelbaden, uitde volgende volumes bestaat: 10 liter tot en met 1000 liter, als deinrichting volledig in een industriegebied ligt
  500 l

 • 31.1.3°
  stationairemotoren en gasturbines met een totaal nominaal thermischingangsvermogen van: meer dan 5000 kW
  5.290 kW

 • 38.3.2°
  opslagplaatsenvoor springstoffen waarvan de inhoud: uitzondering: meer bedraagtdan de hoeveelheden, vermeld in 1°

 • 39.1.3°
  anderestoomgeneratoren dan lagedrukstoomgeneratoren meer dan 5000 l
  62.940 liter

 • 39.2.1°
  stoomvaten,met inbegrip van warmtewisselaars waarvan de primaire ruimte alsstoomvat wordt beschouwd, met een individuele inhoud van: 300 l toten met 5000 l
  2.900 liter

 • 39.2.2°
  stoomvaten,met inbegrip van warmtewisselaars waarvan de primaire ruimte alsstoomvat wordt beschouwd, met een individuele inhoud van: meer dan5000 l
  20.000 l

 • 39.4.1°
  anderewarmtewisselaars dan de warmtewisselaars, vermeld in rubriek 39.2,en de warmtewisselaars voor op een stoomdistributienet aangeslotenwoningen, met een individuele inhoud van de secundaire ruimte van:25 l tot en met 5000 l
  2.940 liter

 • 43.1.3°
  hetstoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren engasturbines, met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van:
  meer dan 5000 kW
  37.936 kW

 • 43.3.1°
  hetstoken in installaties, inclusief stationaire motoren engasturbines, met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van:meer dan 20 MW tot 50 MW
  43.776 kW

 • 43.4.
  installatiesvoor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermischingangsvermogen van meer dan 20 MW, met uitzondering vaninstallaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen ofhuishoudelijk afval
  43.776 kW

 

Het dossier van dit bedrijf ligt ter inzage van het publiek op het stadhuis, info technische diensten, Werft 20, 2440 Geel van 13 juni 2017 tot 12 juli 2017.