Naar inhoud

Praktisch

Dienst wonen en leefomgeving

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

AWV, Kleinhoefstraat 1

Het College van Burgemeester en Schepenen maakt bekend dat een onderzoek de commodo et incommodo is ingesteld betreffende navermelde aangelegenheden. De dossiers liggen ter inzage van het publiek op het stadhuis gedurende dertig dagen van onderzoek waarvan begin- en einddatum hierna is vermeld.

 

De personen die hiertegen bezwaren willen inbrengen, kunnen gedurende de hiernavermelde periode tot bij sluiting van het onderzoek, hun schriftelijke bezwaren toezenden aan het College van Burgemeester en Schepenen. Mondelinge bezwaren worden aanvaard tussen 10 en 11 uur op de laatste dag van het onderzoek op de plaats waar de dossiers worden bewaard.

 

Vlaamse Overheid - Agentschap Wegen en Verkeer, Lange Kievitstraat 111-113 bus bus 41 te 2018 Antwerpen, heeft een milieuvergunning klasse 1 aangevraagd met als voorwerp: inrichting voor de opslag strooizouten en het onderhoud van wegennetwerk, gelegen te Kleinhoefstraat 1 te 2440 Geel, 6e afdeling, sectie G, perceel 388K, 388L voor volgende rubrieken:

 

 • 1.2.
  opslagplaatsvoor aardpek, teer, asfalt, pek en dergelijke stoffen van meer dan5000 kg
  12.22 ton

 • 3.4.1°a)
  het,zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, lozen vanbedrijfsafvalwater dat al of niet een of meer van de gevaarlijkestoffen, vermeld in bijlage 2C, bevat in concentraties die hogerzijn dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom"indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van artikel3 van bijlage 2.3.1 van dit besluit, met een debiet:
  tot en met2 m3/h: als het bedrijfsafvalwater geen hogere concentratie vangevaarlijke stoffen dan de voormelde concentraties bevat
  2300m³/jaar

 • 6.4.1°
  opslagplaatsenvoor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van: 200l tot en met 50.000 l, uitgezonderd de gezamenlijke opslag vanminder dan 5 ton gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardigebrandstoffen bij de woonfunctie van een onroerend goed dathoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt
  494 l

 • 6.5.1°
  brandstofverdeelinstallatiesvoor motorvoertuigen, namelijk installaties voor het vullen vanbrandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen,bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en):inrichtingen met maximaal 2 verdeelslangen
  1 verdeelslang

 • 15.1.2°
  Aldan niet overdekte andere ruimte dan de ruimte, vermeld in rubriek15.5 en 19.8, waarin de volgende voertuigen gestald worden: meer dan25 autovoertuigen of aanhangwagens, die geen personenwagens zijn
  37 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens

 • 15.4.2°a)
  andereniet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen enhun aanhangwagens dan de inrichtingen, vermeld in rubriek 15.5:volledig of gedeeltelijk gelegen in een ander gebied dan hetindustriegebied, vermeld in 1°, waarin: minder dan 10 voertuigen enhun aanhangwagens per dag worden gewassen
  5 voertuigen en hunaanhangwagens/dag

 • 16.3.1.1°
  koelinstallatiesvoor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen enairconditioningsinstallaties, met een totale geïnstalleerdedrijfkracht van: 5 kW tot en met 200 kW
  25.8 kW

 • 17.1.2.1.1°
  opslagplaatsenvoor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten, metuitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, met eengezamenlijk waterinhoudsvermogen van: 300 liter tot en met 1000liter
  346 l

 • 17.3.2.1.1.1°b)
  gasolie,diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met eenvlampunt ≥ 55 °C met een gezamenlijke opslagcapaciteit van:100 kg tot en met 20 ton voor andere inrichtingen dan deinrichtingen, vermeld in punt a
  358 kg

 • 17.3.2.2.1°b)
  ontvlambarevloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 met een gezamenlijkeopslagcapaciteit van: 50 kg tot en met 2 ton
  120 kg

 • 17.3.4.2°b)
  opslagplaatsenvoor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering,gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 (), met een gezamenlijkeopslagcapaciteit van:
  meer dan 2 ton tot en met 100 ton, als deinrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een ander gebieddan industriegebied
  6.25 ton

 • 17.3.6.2°b)
  opslagplaatsenvoor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering,gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 () met een gezamenlijkeopslagcapaciteit van:
  meer dan 2 ton tot en met 100 ton, als deinrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een ander gebieddan industriegebied
  6.25 ton

 • 17.4.
  opslagplaatsenvoor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering vande opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerktdoor gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogenvan maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslagbegrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l
  437 l

 • 43.1.2°b)
  hetstoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren engasturbines, met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van:
  meer dan 500 kW tot en met 5000 kW, als het een inrichting betreftals vermeld in 1°, c)
  767 kW

 • 50.
  Zout(strooizout)
  2500 ton

Het dossier van dit bedrijf ligt ter inzage van het publiek op het stadhuis, info technische diensten, Werft 20, 2440 Geel van 26 juni 2017 tot 25 juli 2017.