Naar inhoud

Praktisch

Dienst wonen en leefomgeving

Werft 20
2440 Geel

 

Maak een afspraak: 

014 56 77 77

https://afspraken.geel.be/


tel. 014 56 62 50
fax 014 56 62 39
grondgebondenzaken@geel.be

Meer info

Borit N.V., Lammerdries 18E

Het College van Burgemeester en Schepenen maakt bekend dat een onderzoek de commodo et incommodo is ingesteld betreffende navermelde aangelegenheden. De dossiers liggen ter inzage van het publiek op het stadhuis gedurende dertig dagen van onderzoek waarvan begin- en einddatum hierna is vermeld.

 

De personen die hiertegen bezwaren willen inbrengen, kunnen gedurende de hiernavermelde periode tot bij sluiting van het onderzoek, hun schriftelijke bezwaren toezenden aan het College van Burgemeester en Schepenen. Mondelinge bezwaren worden aanvaard tussen 10 en 11 uur op de laatste dag van het onderzoek op de plaats waar de dossiers worden bewaard.

 

Borit N.V., Lammerdries 18E te 2440 Geel, heeft een milieuvergunning klasse 1 aangevraagd met als voorwerp: productie van biopolaire platen voor brandstofcellen en electrolysers, gelegen te Lammerdries 18 bus E te 2440 Geel, 3e afdeling, sectie A, perceel 474T voor volgende rubrieken:

 • 6.4.1°
  opslagplaatsenvoor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van: 200l tot en met 50.000 l uitgezonderd de gezamenlijke opslag van minderdan 5 ton gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardigebrandstoffen bij de woonfunctie van een onroerend goed dathoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt
  1210 l

 • 16.3.1.1°
  koelinstallatiesvoor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen enairconditioningsinstallaties, met een totale geïnstalleerdedrijfkracht van:
  5 kW tot en met 200 kW
  41 kW

 • 16.3.2.1°a)
  andereinrichtingen dan de inrichtingen die ingedeeld zijn onder 16.3.1 en16.9, c, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: 5 kW tot enmet 200 kW, als de inrichting volledig is gelegen in eenindustriegebied
  27 kW

 • 17.1.2.1.2°
  opslagplaatsenvoor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten, metuitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, met eengezamenlijk waterinhoudsvermogen van: meer dan 1000 liter tot en met10.000 liter
  10000 l

 • 17.1.2.2.3°
  opslagplaatsenvoor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, uitgezonderd deopslagplaatsen van drukvaten die deel uitmaken van compressoren, enuitgezonderd buffervaten (reserve aan koelmiddel in een opslagtankwaarvan de afnameleiding afgesloten is van het koelcircuit, is welingedeeld), met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: van meer dan10.000 liter
  120000 l

 • 17.4.
  opslagplaatsenvoor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering vande opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerktdoor gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogenvan maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslagbegrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l
  275.83 l

 • 29.5.4.3°a)
  inrichtingenvoor het fysisch behandelen van metalen of voorwerpen uit metaal ofstralen met zand of andere producten (uitgezonderd het stralen vaneen gebouw of een andere vaste constructie) met een geïnstalleerdetotale drijfkracht van: meer dan 1000 kW, als de inrichting volledigis gelegen in een industriegebied
  1600 kW 

Het dossier van dit bedrijf ligt ter inzage van het publiek op het stadhuis, info technische diensten, Werft 20, 2440 Geel van 5 juli 2017 tot 3 augustus 2017.